Vervoerscondities

Deze transportvoorwaarden hebben betrekking op
rechtsbetrekkingen in relatie tot transportdiensten en
aanvullende diensten van Van Wanrooy.
Deze transportvoorwaarden zijn van toepassing op iedere
aanbieding en iedere overeenkomst als ook op de levering en
het gebruik van diensten van Van Wanrooy.
Deze transportvoorwaarden treden in plaats van alle
voorgaande algemene voorwaarden, die bij de totstandkoming
van een eerdere overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

 

Nationaal vervoer:

Het binnenlands vervoer vindt plaats onder dekking van de
AVC condities 2002, laatste versie.

 

Internationaal vervoer:

Op al het internationaal vervoer is het CMR-verdrag van
toepassing.

 

Opslag:

In het geval de opdrachtgever goederen ter opslag aanbiedt,
worden deze opgeslagen onder dekking van de PD
voorwaarden.
De hierboven genoemde condities en voorwaarden (AVC, CMR
en PD) zijn te downloaden via onderstaande link.
www.wanrooy.com/vervoerscondities.htm.

 

Boeken van zendingen:
Zendingen kunnen uitsluitend aangemeld worden via
elektronisch data verkeer, of via de internet applicatie op
www.wanrooy.com. Hiervoor is een gebruikersnaam en
wachtwoord noodzakelijk, welke op te vragen is via uw
accountmanager. De data dient volledig ingevuld te zijn (Naam, adres, postcode etc. De verantwoordelijkheid voor juistheid van de gegevens ligt bij u als opdrachtgever. Niet volledige data kan leiden tot vertraging waarvoor Van Wanrooy niet aansprakelijk kan worden gesteld.

 

Opgave zendingen:
• Dagelijkse afhaling distributie binnen Nederland, België
– Uiterlijke aanmelding voor 16:00 uur.
• Niet dagelijkse afhaling distributie Nederland en België
– Dag A opgave, Dag B afhaling, Dag C
levering. Aanmelding van zendingen op
dag A voor 15:00 uur. Bij latere
aanmelding kan geen garantie gegeven
worden voor afhaling van uw zendingen.
• Zending opgave internationaal vervoer en Luxemburg,
– Dag A ophalen, dag C afleveren, dient vanaf 08:00 gereed te zijn, tenzij anders overeengekomen.
• Internationale zendingen op aanvraag

 

Rekeneenheden / volumeconversies:
De afgegeven tarieven zijn op grond van de volgende
rekeneenheden opgebouwd:
– 1 europallet is 80 x 120 x 200 cm (maximum gewicht 740
kg per pallet) en omgerekend 0.4 laadmeter.
– 1 blokpallet is 100 x 120 x 200 cm (maximum gewicht
925 kg per pallet) en omgerekend 0.5 laadmeter.
– 1 laadmeter is maximaal 1.850 kg.
– 1 M3 is maximaal 330 kg.
– Bij tarieven per kilogram/ton is gesteld, dat het maximum
van de voorgaande groep het minimum is van de
opvolgende groep.
– Bij goederen met een lengte van > 160 cm en < 240 cm,
wordt de breedte van het goed als laadmeter lengte
beschouwd. Dit is de basis voor de tariefberekening.
Basis voor de tariefberekening is de maximale maat van de
pallet / goederen.

 

Verpakking / etikettering:
De aangeboden goederen moeten transportwaardig zijn
verpakt en voorzien van duidelijke gegevens omtrent het
product en volledige adressering van de ontvanger. Voor
schade aan goederen als gevolg van ondeugdelijke verpakking
of stapeling blijft opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk.

 

Looptijden:
Binnen de verschillende transportsystemen worden de
navolgende transittijden aangehouden;
– Nederland : 24 uur
– Nederlandse Waddeneilanden : 24 / 48 uur
– België : 24 / 48 uur
– Internationale bestemmingen : volgens schema
(opvraagbaar).
Dag van afhaling telt niet mee in het aantal werkdagen.
Tijden voor laden en lossen:
Voor het laden en lossen van vrachten wordt standaard een
lostijd aangehouden, welke is opgebouwd uit een aantal
parameters:
– Laad-/lostijd incl. melden – 10 minuten
+ 2 minuten per pallet
– Max. laad-/lostijd – 60 minuten
Van Wanrooy behoudt zich het recht voor wachturen of andere,
opdrachtgever aan te rekenen, vertraging, bij overschrijding
van de gestelde norm, à € 50,– per uur bij opdrachtgever in
rekening te brengen.

 

Venstertijdleveringen:
Leveringen vinden plaats tussen 8:00 uur en 18:00 uur. Indien
gevraagd wordt om specifieke laad-/lostijden of laad-/lostijden
voor een bepaalde tijd, dan worden deze extra belast. Hiervoor
worden de volgende tarieven aangehouden:
Leveringen voor:
Vóór 08:00 uur: toeslag € 35,–
Vóór 09.00 uur: toeslag € 35,–
Vóór 10.00 uur: toeslag € 25,–
Vóór 13.00 uur: toeslag € 25,–

 

Gerichte tijdsleveringen:
Aflevertijd beperkt tot 1 uur of minder € 48,50
Gegeven de complexiteit om venstertijdleveringen en gerichte
tijdsleveringen in de planning op te nemen, dienen deze
uiterlijk voor 15:00 uur bij de planning aangemeld te zijn. Bij
latere aanmeldingen wordt geen garantie gegeven voor de
gevraagde tijdslevering.
Van Wanrooy is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade,
ontstaan door het niet halen van de gevraagde tijdsleverantie.
Op grond van de AVC / CMR voorwaarden kan van Wanrooy voor
ten hoogste de transportkosten aansprakelijk gehouden
worden.

 

Foutvracht:
In het geval zendingen worden geannuleerd op de dag van
afhalen zal 100% van de overeengekomen vrachtprijs
doorgerekend worden aan de opdrachtgever. Indien goederen
in uitlevering zitten en deze geweigerd worden en retour
komen, wordt de volledig overeengekomen vrachtprijs twee
keer belast.

 

Tweede aanbieding:
Voor een tweede aanbieding worden de verzendkosten opnieuw
in rekening gebracht, tenzij Van Wanrooy verwijtbaar gehandeld
heeft. In dat onderhavige geval wordt de zending kosteloos
geleverd.

 

Remboursgelden:
Bij Van Wanrooy is het mogelijk om rembourszendingen te
versturen. Hiervoor wordt remboursprovisie gerekend. Deze is
als volgt:
Remboursbedrag Incassoprovisie
€ 0,01 € 500,– € 22,50
Per iedere € 500,– of gedeelte € 5,– extra incassoprovisie
Het maximale remboursbedrag per zending is € 2.500,–.

 

ADR vervoer:
Tarieven en mogelijkheid van ADR goederen geschiedt altijd op aanvraag.
Tarieven:
– Alle afgegeven tarieven zijn in Euro’s, excl. BTW en op
basis van een variabele dieseltoeslag (DOT).
– Tarieven en voorwaarden zijn geldig vanaf datum van
afgifte tot en met einde van het lopende kalenderjaar
tenzij anders aangegeven.
– De afgegeven vrachtprijzen en tarieven zijn exclusief
stort-, tol- en bootgelden, en exclusief bestaande, dan wel nog in te voeren (kilometer) heffingen, die door een overheid of door derden worden opgelegd. Indien deze kosten aan van Wanrooy worden opgelegd, zullen deze extra kosten aan opdrachtgever
worden berekend.
– Voor leveringen naar Zeeuws-Vlaanderen geldt een
toeslag van € 25,– op het voor de klant geldende tarief.
– Voor leveringen naar de Waddeneilanden geldt een
toeslag van 125 % op het afgesproken tarief.
– Voor het leveren van goederen binnen milieuzones wordt
een toeslag van € 27,50 op de vrachtprijs berekend.
– Maut heffing is van toepassing op al het
bestemmingsverkeer naar Duitsland of van toepassing als
Duitsland als transitoland wordt gebruikt. Voor de Franse
postcodes 54, 57, 67, 68, 88 en 90 wordt Duitsland als
transitoland gebruikt.
– Bij collo > 240 cm wordt een lengtetoeslag opgelegd.
Deze is 100% van het overeengekomen tarief.
– Een collo weegt maximaal 30 kilogram.
– Alle afgegeven tarieven zijn gebaseerd op het huidige
kostenniveau. Mochten zich in het lopende jaar
prijswijzigingen voor doen in de voor het transport van
belang zijnde kosten onderdelen, dan ziet Van Wanrooy
zich genoodzaakt deze kosten aan opdrachtgever door te
belasten.
– Op alle afgegeven tarieven is een dieselolietoeslag
clausule van toepassing.
– Voor het lossen van goederen met een laad/los klep
buiten België en Nederland wordt € 35,– bovenop het
reguliere tarief berekend.
– Leveringen met meeneemheftruck/Kooiaap) worden belast met een toeslag van € 75,– voor afleveringen in Nederland en
België. Voor andere landen gelden andere bedragen.
Betalingsvoorwaarden:
De betalingstermijn van uitgevoerde diensten is gesteld op 14
dagen. Van Wanrooy behoudt zich het recht voor de
opdrachtgever te wijzen op niet betaalde facturen. Indien de
betalingstermijn wordt overschreden, kan van Wanrooy de
vordering uit handen geven, waarbij de kosten voor incasso en
rente over de openstaande posten voor rekening van
opdrachtgever zijn.
Opdrachtgever is niet gerechtigd verrekening toe te passen ten
aanzien van openstaande bedragen, welke krachtens deze
overeenkomst opdrachtgever in rekening zijn gebracht.

 

Pallets:
Euro of statiegeldpallets worden alleen geruild, indien daar schriftelijk opdracht toe gegeven is. Van Wanrooy is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geruilde pallets en is niet aansprakelijk voor de ruiling, indien er op losadressen geen ruilpallets voorhanden zijn. Deze dienen door opdrachtgever op het losadres, waar de pallets hadden moeten staan, te worden verhaald.
Tegoeden van ruilpallets aan, dan wel van, Van Wanrooy worden
elk kwartaal gecontroleerd en verrekend met opdrachtgever.
Ten aanzien van ruilpallets is gesteld, dat er een standaard
kwaliteitsverlies ingecalculeerd wordt van 5% op het aantal
vervoerde ruilpallets in een jaar. Dit verlies wordt verrekend
met palletsaldi van opdrachtgever. Een ruilpallet welke niet retour komt wordt verrekend a € 8 per pallet.
Voor internationale zendingen, waarbij ruilpallets van
toepassing zijn, wordt gesteld, dat voor elke op losadres
geruilde pallet € 2,00 per pallet aan opdrachtgever in rekening
gebracht wordt.
Waar hierboven gesproken wordt van ruilpallets, worden
officiële europallets bedoeld. Voor het ruilen van andere pallets
gelden andere tarieven.

 

Reclamaties:
Reclamaties over goederen dienen op de aftekenlijst /
vrachtbrief te worden aangetekend. Opgetreden schade en
afhandeling ervan wordt te allen tijde conform AVC- en CMR-
voorwaarden gedaan.

 

Transportverzekering:
Goederen zijn tijdens transport verzekerd volgens CMR
voorwaarden (max. aansprakelijkheid vervoerder is SDR 8,33
per kilo) of volgens AVC condities (max. aansprakelijkheid
vervoerder is € 3,40 per kilo).
In voorkomende schadegevallen, waarin de dekking op basis
van genoemde voorwaarden niet afdoende is of niet dekt, zal
de opdrachtgever zijn eigen goederentransportverzekering aan
moeten spreken, dan wel deze kosten voor eigen rekening
moeten nemen.
Van Wanrooy biedt opdrachtgever de mogelijkheid om goederen
aanvullend te verzekeren.

 

Afhandeling schadegevallen:
Alle voorkomende schadegevallen worden afgewikkeld op basis
van de AVC/CMR voorwaarden, waarbij de verzekeraar van Van
Wanrooy bij schadegevallen neutrale expertise zal geven. De
bevindingen en conclusies van verzekeraar zijn bindend voor
de afhandeling van de schade.
Meldingen van schades dienen plaats te vinden via : erica@wanrooy.com en p.smink@wanrooy.com

 

Download Algemene Vervoerscondities